Puila Smaikwtal Baibel Kwlainai Rokni Mangpili

 Rev. B.K Smith, Rev. Jong Bahadhur and Lt. Ramesh Debbarma.